เชียงรายเทรดิ้ง
           นายหน้าประกันวินาศภัย
    
หน้าแรก
ประกันภัยรถยนต์
บริการอื่นๆ
ตรวจสอบความคุ้มครอง
วิธีการชำระเงิน
โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อเรา
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  
คุ้มครองที่มากกว่าแผนประกันภัยรถยนต์ทั่วไป เหมาะสำหรับรถที่มีอายุ การใช้งานไม่เกิน 3-5 ปี 


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส และ 3 พลัส
คุ้นมครองรถชน รถหาย ไฟไหม้  ซ่อมรถคุณได้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

คุ้มครองรับผิดชอบต่อชีวิตและ      ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


มีหลายบริษัทชั้นนำ ให้คุณเลือก
สินมั่นคงประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย
ชาร์ทิส ประกันภัย ชาร์ทิส ประกันภัย
มิตรแท้ประกนภัย มิตรแท้ประกนภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย กรุงไทยพานิชประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
ประกันคุ้มภัย ประกันคุ้มภัย
ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
แอลเอ็มจี ประกันภัย แอลเอ็มจี ประกันภัย
อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย
อินทรประกันภัย อินทรประกันภัย
วิริยะประกันภัย วิริยะประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันภัย
ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
ไทยประกันภัย ไทยประกันภัย
อาคเนย์ประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย
หรืออื่น ๆ ตามที่ท่านต้องการ

ทำประกันภัย กับอินทรประกันวินาศ   แบ่งชำระ 6 งวด  ดอกเบี้ย  0%  [ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต, ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ]

 

[ ระเบียบ และเงื่อนไข การผ่อนชำระ ]
1. เป็นสัญญากู้เงินชำระค่าเบี้ยประกันภัย
2. ผู้ทำสัญญากู้เงิน กับ ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็น บุคคลคนเดียวกัน
3. การทำสัญญา กู้เงิน ต้องติดต่อผ่านตัวแทน เท่านั้น
4. กรมธรรม์ประกันภัย ต้องเป็นงานของตัวแทนโดยตรง
5. ตัวแทนต้องแจ้ง ขออนุมัติวงเงินการผ่อนชำระ ล่วงหน้า ก่อน แต่ไม่เกิน 3 วันนับจากวันเริ่มคุ้มครอง หากเกินกำหนด ทางบริษัท ไม่อนุมัติการผ่อนชำระ
[ เอกสารการผ่อนชำระ ]
1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนา จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน ตัวแทน ฐานะพยาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สัญญากู้เงินเพื่อผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมลงลายมือชื่อ จำนวน 1 ชุด
4. หนังสือยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมลงลยมือชื่อ จำนวน 1 ชุด
5. กรมธรรม์ประกันภัย ตัวจริง ทั้งหมด
6. สลิป โอนเงิน ค่างวดผ่อนชำระงวดที่ 1 ชำระเข้าบัญชี

[ อัตราค่าบริการ ]
1. เบี้ยประกันภัย ไม่เกิน 6,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 3 เดือน เกินกว่า 6,000 บาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน
2. กรณีผู้กู้ ชำระเงิน เกินกว่าวันที่กำหนด ผู้กู้ต้องชำระค่าทวงถาม ครั้งละ 200 บาท


 

 


ID: 17 , วันที่ประกาศ : 26/8/2554

     

  เชึยงรายเทรดดิ้ง นายหน้าประกันวินาศภัยหน้าประกันวินาศภัยยัยัย
136 หมู่ 12 ซอยพระนอน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์  053-719847 มือถือ : 084-489-1940 แฟกซ์ 053-713281
E-Mail : CR.TRADING@hotmail.com